Find exactly what you are looking for

 • Select your location and language

 • Taşıma Koşulları

  1. Tanımlar

  İşbu Koşullar’da:

  “Taşıyıcı”, Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret AŞ. ‘yi ifade eder;

  “Taşıma”, yalnızca sayılacaklarla sınırlı olmamak kaydıyla malların nakliyesi, antrepoya alınması, ambalajlanması, yüklenmesi ve tahliyesi de dahil olmak üzere Taşıyıcı’nın mallarla ilgili olarak üstlendiği her türlü faaliyet ve çalışmaların bütününü ifade eder; “taşımak” fiili de bunu karşılayan anlamda kullanılacaktır;

  “Gönderici”, Taşıyıcı’nın adına Taşıma işini üstlendiği tarafı, Taşıma işi sözleşmesini Taşıyıcı’yla imzalayan tarafı veya Taşıma sözleşmesiyle ilgili irsaliyede adı yazılan tarafı ifade eder ve içerir;

  “Mallar”, Gönderici’den teslim alınan malları ve mallarla birlikte gelen konteynır, ambalajlar veya paletleri ifade eder;

  “Alt-yüklenici”, (hizmet sözleşmesi haricinde) bir sözleşme veya düzenleme uyarınca Taşıma işini veya herhangi bir kısmını gerçekleştiren taraf anlamındadır.

  Tekil ifadeler çoğul ifadeleri, bir veya birden fazla cinsi içeren kelimeler de tüm cinsleri ifade edecektir.

  2. Göndericinin Taahhütleri

  2.1 Gönderici aşağıdakileri garanti eder:

  (1) Gönderici, Mallar’ın niteliği, durumu, ambalajlanması veya taşınmasına ilişkin olarak yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere riayet etmiştir ve Mallar, nitelikleri göz önüne alınarak, taşıma sırasında ortaya çıkabilecek her türlü riske uygun ve yeterli biçimde paketlenmiştir.

  (2) Mallar’ın uygun bir tarif ve açıklaması, Taşıma işiyle ilgili olarak varsa düzenlenmiş olan irsaliyedeki ilgili yerlerde beyan edilmiştir.

  (3) Malların değeri, Gönderen tarafından Taşıyıcı’ya bildirilmiş olan  azami değer tahminini aşmayacaktır.

  (4) Malların muhteviyatında, Gönderici’nin Taşıyıcı’ya açıkça ve özellikle bildirip detaylı bir şekilde tarif ettiği (Taşımaya ilişkin irsaliyedeki bilgiler de dahildir) mallar hariç olmak üzere, diğer mal ve mülklere zarar verebilecek patlayıcı, yanıcı veya diğer açılardan tehlikeli malların bulunmayacağını ve Türkiye’ de yürürlükte bulunan tehlikeli malların karayolu ve demiryoluyla taşınmasına ilişkin kanun ve yönetmeliklere riayet edecektir.

  (5) İşbu koşulları kabul etmekle Gönderici, malların tamamında veya herhangi bir kısmında menfaati bulunan diğer şahıs veya şahısların yetkisine haizdir.

  3.2 Taşıyıcı’nın kanaatine göre malların kendi başlarına veya diğer mallarla bir arada, herhangi bir nedenden dolayı 3. şahıslara veya diğer mallara veya Çevre’ye zarar vermesi muhtemelse, Taşıyıcı Gönderici’ye hiçbir ücret ödemeksizin ve söz konusu eylemlerin masrafları da dahil olmak üzere bu madde uyarınca yapılacak masraflardan dolayı haklarına halel gelmeksizin  Mallar’a el koyabilir, Malları imha, bertaraf ve terk edebilir, başka yere naklaedebilir veya zararsız hale getirebilir.

  3.3 Gönderici, Taşıyıcı’yı aşağıda belitilen hususları tazmin edeceğini beyan eder;

  (1) Malların tamamında  veya herhangi bir kısmında menfaati olduğunu iddia eden, menfaati olan veya ileride menfaati olabilecek (Gönderici haricindeki) herhangi bir şahsın mallarla ilgili her türlü yükümlülüğünü; ve

  (2) İşbu Koşullar’daki garantilerin herhangi bir tanesinin ihlali neticesinde Taşıyıcı’nın maruz kaldığı veya kalacağı her türlü harcama, masraf veya zarar.

  3.4 Gönderici’nin ana firma adına acente olarak –açıklansın veya açıklanmasın- Taşıma sözleşmesi imzalamasına rağmen, Gönderici, Taşıma sözleşmesi uyarınca şahsen sorumlu kabul edilecektir. Bu sorumluluk kapsamına, sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere masrafların ödenmesi de dahildir.

  4. Yetki

  Malların tamamını veya herhangi bir kısmını Taşıyıcı’ya teslim eden herhangi bir şahıs, Gönderici namına Taşıma sözleşmesini imzalayıp irsaliyeye imza atmaya yetkilidir. 

  5. Taşıma Yöntemleri ve Sapma

  5.1 Taşımayı gerçekleştirme yöntem veya yöntemleri yalnızca Taşıyıcı tarafından belirlenecektir ve Gönderici, Taşıyıcı’nın kendisine talimat verilen veya kendisiyle mutabık kalınan yöntemin haricinde herhangi bir yöntem kullanması hususunda Taşıyıcı’yı yetkili kılmaktadır.

  5.2 Gönderici, normal taşıma rotasından olası sapmalara şimdiden izin vermektedir.

  6. Depolama

  6.1 Antrepoya veya depoya alınması gereken malların Göndericisi, Taşıyıcı’nın kendisine bildirimde bulunulabilemesi için kullanabileceği bir adresi Taşıyıcı’ya bildirecek ve bu adreste herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Taşıyıcı’yı haberdar edecektir. Taşıyıcı’nın Gönderici’ye vereceği her türlü bildirim, aynı adrese normal posta yolu ile  gönderilmesi üzerine gereken şekilde tebliğ edilmiş kabul edilecek.

  6.2 Gönderici, Taşıyıcı’nın o tarihte yürürlükte olan ücret tarifesine göre hesaplanan taşıma ücretini ve diğer masrafları ödemekle sorumludur. Tüm masraf ve ücretler aylık olarak ve peşin ödenecektir.

  6.3 Gönderici, malların depolanmasına ilişkin masraflar veya Taşıyıcı’nın bu amaçla görevlendirdiği Alt-yüklenicilerin bedellerinin haricinde Taşıyıcı’nın sorumlu olabileceği veya ödemeyi kabul ettiği her türlü vergi, ödeme, masraf veya giderı  tazmin edecektir.

  6.4 Gönderici, malların depodan alınması gerekliliğini beş iş günü öncesinde yazılı olarak Taşıyıcı’ya bildirmiş veya bu durumu teyit etmiş olmalıdır.

  6.5 Mallar, Taşıyıcı’nın takdirine göre depoya alınacak ve Taşıyıcı’nın Gönderici’ye malların depodan alınması için herhangi bir zamanda 21 gün önceden vereceği yazılı bildirimdeki sürenin sona ermesi üzerine Gönderici tarafından depodan alınacak ve ilgili tüm depolama ücret ve masraflarının yanı sıra diğer bedeller Gönderici tarafından ödenecektir. Bu bildirime riayet edilmemesi halinde, Taşıyıcı (işbu Sözleşme veya kanunlar uyarınca sahip olabileceği diğer hak veya yükümlülüklerine halel getirmeksizin), Mallar’ın tümünü veya herhangi bir kısmını devlet tarafından düzenlenen ihalalerle veya özel anlaşmalar yoluyla satabilir ve bu satıştan gelecek paraları Gönderici’nin kendisine borçlu olduğu tutarların ödenip kapatılmasında kullanabilir.

  7. Teslimat

  7.1 Taşıyıcı,  malları Gönderici’nin bu amaçla yazılı olarak kendisine bildireceği herhangi bir adrese teslim etmekle yetkilidir.

  7.2 Taşıyıcı’nın makul kontrolü dışında kalan bir sebeple Taşıyıcı’nın malları teslim edememesi veya Mallar’ın teslim edileceği tesislere varışı sonrasında teslimatta gecikme olması halinde Taşıyıcı, Mallar’ı kendi takdirine göre belirleyebileceği şekilde elleçlemek ve depoya almak ve bu gecikmeyle ve/ veya elleçleme işlemleriyle ve/veya depolama işlemleriyle ve akabinde Mallar’ın teslimatıyla ilgili olarak oluşacak ücreti faturalamak hakkına sahip olacaktır.

  8. Sigorta

  Taşıyıcı, Gönderici’nin açık yazılı talimatı olmadıkça sigorta yaptırmayacak ve talimat üzerine de yalnızca Gönderici’nin temsilcisi olarak ve masrafları Gönderici’nin hesabına olmak üzere yaptırabilecektir.

  9. Masraflar, Ödemeler ve Kanuni Rehin Hakkı

  9.1 Taşıyıcı, malların yüklenmesi ve yola çıkması üzerine navlun hakkına eksiksiz olarak hak kazandığı kabul edilecektir.

  9.2 Gönderici, Taşıyıcı’ya verilen ve Taşıyıcı’nın taşıma işini gerçekleştirmek için gerekli araçların sağlanması için ve  fiyat teklifine dair değerlendirmelere esas teşkil eden bilgilerin doğruluğunu garanti eder.

  9.3 Taşıyıcı, Gönderici’yle mutabakata varıldığı şekliyle malların  taşıması için tümüyle veya kısmen ağırlık veya ölçüm üzerinden ücret alabilir ve herhangi bir zamanda malları tekrar tartıp ölçebilir ve bu işlemin kendisine verilen mal  tarifi bilgilerinin yanlış olduğunu göstermesi halinde oransal olarak ilave navlun ücreti alabilir.

  9.4 Ücretlerin Gönderici haricinde bir şahıs tarafından ödenmesine dair özel her bir düzenlemeye, söz konusu şahsın ödeme için belirlenmiş tarihten (veya ödeme için herhangi bir tarih belirlenmemişse, malların teslim edileceği veya tesliminin amaçlandığı tarihten itibaren) 14 gün içerisinde ödemediği ücretleri Gönderici’nin ödeyeceğine dair bir hüküm konulacaktır.

  9.5 Mallar’ın, Gönderici’nin Taşıyıcı’ya şimdi veya ileride ödemekle sorumlu olacağı tüm tutarlar için tesis edilecek kanuni rehin altında olduğu kabul edilmiştir. Kanuni rehnin yerine getirilmemesi halinde Taşıyıcı (işbu Sözleşme veya kanunlar uyarınca mevcut diğer haklarına halel getirmeksizin), hiçbir ihbarda bulunmaksızın, malların tümünü veya bir kısmını ihale veya özel anlaşmalar yoluyla satabilir ve bu satıştan gelecek paraları Gönderici’nin kendisine borçlu olduğu tutarların ödenip kapatılmasında kullanabilir.

  10. Alt-yüklenici Sözleşmeleri ve Alt-yükleniciler

  10.1 Taşıyıcı, (uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde),  Taşıma işinin tümünü veya bir kısmını alt-yüklenicilerine devretmeye yetkilidir. Bu yetki, her bir Alt-yüklenici’yi kapsamaktadır.

  10.2  Taşıyıcı’nın sorumluluğunu hariç tutan veya kısıtlayan veya Taşıyıcı’ya herhangi bir hak veya yükümlülükten muafiyet veren herhangi bir hüküm, tüm Alt-yükleniciler, Taşıyıcı’nın ve her bir Alt-yüklenici’nin görevlileri ve acenteleri lehine de işleyecektir.

  11. Çeşitli Hükümler

  11.1 Taşıyıcı, malların istiflendiği veya taşındığı her türlü konteyneri açarak ve/ veya belgeyi kullanarak malları niteliklerini veya durumunu veya maliklik haklarını veya varış yerlerini belirlemek açısından inceleme hakkına sahiptir.

  11.2 Taşıyıcı, yazılı olarak yapılmayan ve Taşıyıcı adına yetkili bir görevli tarafından imzalanmayan bir sözleşme olmadıkça işbu belirtilen koşullarda yapılacak herhangi bir değişikliğe uymakla yükümlü olmayacaktır.

  11.3 İşbu Sözleşme uyarınca verilebilecek herhangi bir bildirim, aksi belirtilmedikçe, Gönderici’ye elden teslim edilecek veya Taşıyıcıya bildirilen en son adreste kendisine normal posta yoluyla  gönderilecektir.

  12. Ayrı Hükümler

  Bu koşulların herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmının uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu uygulanamazlığın, bu hükmün diğer bir kısmını veya Koşullar’ın kalan bir kısmını etkilemeyeceği burada kabul edilmiştir.

  13. Taşıyıcı aleyhine Talepler

  13.1 Madde 8 hükümleri saklı kalmakla birlikte, Taşıyıcı’nın malların veya herhangi bir kısmının tesliminde gecikmesinden veya mal veya ilgili kısmının zarar veya ziyanından sorumlu olması halinde, Taşıma işinin üstlenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde veya Taşıma işinin üstlenilmediği veya uygun şekilde üstlenilmediği iddiasında, Taşıma’nın işin olağan akışı sırasında yapılması gereken tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı bir talep bildiriminin Taşıyıcı’ya verilmemesi halinde Taşıyıcı, söz konusu zarar, ziyan veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır,

  13.2 İşbu Koşullar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde uygulanıp yorumlanacaktır.

  © DB Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

  İrtibat için:

  SCHENKER ARKAS Nakliyat ve Tic. A.Ş.

  Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29

  Premier Kampüs Ofis 34400

  B Blok Kat:1  No:12

  Kağıthane / İSTANBUL

  Consent to use Cookies and collect data

  We use first party cookies and similar technologies to ensure that you get the best possible experience on our website. Cookies provide us with statistics to adjust and optimize the setting and content of this website to your interests and to place relevant advertisement by using first and third parties, too. By clicking "Allow all Cookies" you accept the processing of your data and its transfer to first and third parties. By clicking "Reject Tracking" you will only accept the necessary cookies for the operation of this website. 

  You can find more details regarding the use and purpose of cookies, including first and third-party cookies, in our cookie settings. You can reject the use of cookies and other technologies and withdraw your consent any time with future effect by deactivating the respective code category in the cookie settings. You can find more information regarding these settings and the processing of your data in our privacy policy.

 • Cookies and tracking scripts

  We want to give you the opportunity to make an informed decision for or against the use of cookies, which are not mandatory for the technical functions of the website. Cookies are small text files in which personal data can be stored.

  Our privacy policy is intended to ensure that you are fully aware of the collection and processing of data, including through the use of cookies through our sites, and that you can make a decision that is appropriately informed. However you can change your cookie settings at any time.

  Please find further information within our data privacy policy.